Doprava zdarma nad 199€!

Máte otázku? Zavolajte nám! +421918480456

Prosím prečítajte ešte pred nakupovaním!

Základné zmluvné podmienky
Postup pri objednaní tovaru
Základné zmluvné podmienky
Obchodné podmienky

1. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej aj “VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi spoločnosťou

Obchodné meno: Razal Cosmetics s.r.o.
Sídlo: Zichyho 1274/9 Svätý Peter  946 57, Slovensko

Spoločnosť zapísaná  v Obchodnom registri, vedenom Okresným súdom Nitra, oddiel Sro, vložka č.56849/N

IČO: 54050545
IČ DPH: SK2121556129 podľa §7a
Predávajúci je platiteľom DPH

Bankový účet

Banka: Tatra Banka, a.s

Názov príjemcu: Razal Cosmetics s.r.o.

IBAN: SK38 1100 0000 0029 4312 9685

SWIFT: TATRSKBX

(ďalej aj “Predávajúci”) a každou osobou, ktorá je kupujúcim tovaru, alebo služieb ponúkaného Predávajúcim v Internetovom obchode Predávajúceho, a ktorá vystupuje v pozícii spotrebiteľa v zmysle ďalších ustanovení týchto Všeobecných obchodných podmienok a príslušných zákonov definujúcich spotrebiteľa, v rámci platnej legislatívy Slovenskej republiky najmä zákonov, zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

1.1. Kontakt a adresa predávajúceho je:

Razal Cosmetics s.r.o. , Zichyho 1274/9 , Svätý Peter 946 57, Slovensko
E-mailová adresa: info@novum-beauty.sk

1.2. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa upravujú právne vzťahy medzi kupujúcimi, ktorí sú spotrebiteľmi a predávajúcim.

2. Kupujúcim je každá osoba (fyzická osoba alebo právnická osoba), ktorá vyplnila a odoslala objednávku prostredníctvom Internetového obchodu Predávajúceho, a ktorá obdržala emailové oznámenie o prijatí objednávky. Kupujúcim je taktiež každá osoba, ktorá zadala objednávku telefonicky, alebo zaslaním emailu.

2.1. Spotrebiteľom je kupujúci, ktorý je fyzickou osobou, a ktorý pri uzatváraní kúpnej zmluvy prostredníctvom Internetového obchodu predávajúceho, nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti.

2.2. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s kupujúcimi, ktorí vystupujú v postavení právnických osôb, resp. s fyzickými osobami– podnikateľmi, ktoré konajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti (kupujúcimi, ktorí nevystupujú v postavení spotrebiteľa) sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

2.3. Zmluvou uzavretou na diaľku sa na účely týchto Všeobecných obchodných podmienok rozumie zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.

3. Produkty sú tovary alebo služby, ktoré sú určené k predaju a zároveň sú zverejnené v Internetovom obchode predávajúceho.

4. Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných v Internetovom obchode je Predávajúci.

5. Predávajúci je súčasne prevádzkovateľom elektronického systému prostredníctvom ktorého prevádzkuje internetový obchod na doméne s názvom novum-beauty.sk (ďalej aj “Internetový obchod“).

6. Príslušným orgánom vykonávajúci dozor nad zákonnosťou v oblasti ochrany spotrebiteľa je:

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie
so sídlom v Nitre pre Nitriansky kraj
Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1
Slovenská republika

Kontakt:
Telefónne číslo: +421 37 772 02 16
E-mailová adresa: nr@soi.sk
Webový odkaz na podávanie podnetov: https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi

7. V prípade akýchkoľvek sťažností, alebo podnetov, tie spotrebiteľ môže adresovať aj priamo predávajúcemu, pričom odporúča spotrebiteľom, aby sťažností a podnety predávajúcemu adresovali na emailovú adresu predávajúceho: info@novum-beauty.sk

Akákoľvek sťažnosť bude posúdená a vybavená do 10 pracovných dní v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Pričom o jej vybavení predávajúci informuje spotrebiteľa rovnakou formou, akou spotrebiteľ sťažnosť, alebo podnet predávajúcemu doručil.

II. Objednávka produktu – uzatvorenie kúpnej zmluvy

1. Návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho, je objednávka produktov realizovaná prostredníctvom elektronického objednávkového formulára využitím webového sídla Predávajúceho, prípadne ďalšími diaľkovo-komunikačnými prostriedkami najmä elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.

V prípade úhrady produktov pred ich doručením Kupujúcemu, kúpna cena sa považuje za uhradenú dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet Predávajúceho.

2. K akceptácii objednávky produktov zo strany Predávajúceho, a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza na základe písomného potvrdenia (elektronicky) prijatia objednávky.

3. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká splnením záväzkov Predávajúceho a Kupujúceho.

4. Kúpna zmluva môže zaniknúť aj odstúpením od kúpnej zmluvy zo strany spotrebiteľa

III. Kúpna cena a platobné podmienky

1. Cena tovarov a služieb objednávaných prostredníctvom Internetového obchodu (ďalej len „kúpna cena“) je uvedená samostatne pre každý produkt a je platná v momente vytvorenia objednávky Kupujúcim.

2. Základným platidlom je mena euro.

3. Kúpna cena tovarov a služieb je zreteľne uvedená na Internetovom obchode Predávajúceho. Odoslaním objednávky Kupujúci uvedené kúpne ceny akceptuje. V kúpnej cene produktov nie sú zahrnuté dopravné náklady, ani iné náklady súvisiace s dodaním produktov.

Formy dopráv a poplatky za dopravu sú uvedené v čl.VII bod. 2 a násl., týchto VOP. Formy platby za Tovar a poplatky za uvedené formy platby sú uvedené v článku IV. bod 1 a násl., týchto VOP, pričom kupujúci sa zaväzuje poplatky za zvolenú formu dopravy a za zvolenú formu platby uhradiť spolu s kúpnou cenou tovaru, podľa zvolenej formy dopravy a platby.

IV. Spôsoby platby

1. Za tovar a služby v Internetovom obchode Predávajúceho môžete platiť týmito spôsobmi:

1.1. platba na dobierku (platíte priamo kuriérovi, alebo na pošte pri preberaní tovaru) 

1.2. platba vopred - online bankovou kartou  na účet predávajúceho 

1.3. platba vopred - online platobnou bránou  na účet predávajúceho 

1.4. platba vkladom, alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho 

1.5 Prevod kreditnou kartou v systéme Barion: online prostredníctvom systému Barion.

Ceny sú uvedené s DPH!

Online platby kreditnou kartou sa vykonávajú prostredníctvom systému Barion. Údaje o kreditnej karte sa neposielajú obchodníkovi. Poskytovateľ služieb Barion Payment Zrt. je inštitúcia pod dohľadom Národnej banky Maďarska, číslo licencie H-EN-I-1064/2013.

V. Dodanie produktov

1. Predávajúci je povinný splniť objednávku a dodať kupujúcemu tovary, alebo služby v lehote najneskôr do 42 dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy v zmysle čl. II, bod 2, týchto VOP. Zvyčajná dodacia lehota tovarov, alebo služieb je však 5 pracovných dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy v zmysle čl. II, bod 2, týchto VOP.

1.1. Predávajúci je povinný dodať produkty kupujúcemu v objednanom množstve a kvalite spolu s daňovými dokladmi, ktoré sa vzťahujú k objednávke, a inými dokladmi, ak existujú a sú typické pre dané produkty prípadne služby.

2. Miestom dodania objednaného produktu je adresa uvedená Kupujúcim v objednávke.

3. Dodanie produktu predávajúci uskutoční vlastnými prostriedkami k rukám kupujúceho (alebo kupujúcim písomne splnomocnenej osobe na prevzatie produktu), alebo prostredníctvom tretích osôb (prepravných a zásielkových spoločností).

4. Dodanie produktu je uskutočnené jeho prevzatím Kupujúcim (alebo kupujúcim písomne splnomocnenej osobe na prevzatie produktu).

5. Predávajúci môže zaslať tovar ktorý je okamžite dostupný Kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebudú účtované žiadne dodatočné náklady, a len v prípade ak stým kupujúci súhlasí.

VI. Prevzatie produktu

1. Nebezpečenstvo poškodenia produktu a zodpovednosť za škodu na produkte prechádza na Kupujúceho jeho riadnym prevzatím, pričom nezáleží na tom, či Kupujúci prevezme produkt osobne alebo prostredníctvom poverenej/splnomocnenej tretej osoby.

2. Vlastnícke právo prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho momentom doručenia a riadneho prevzatia tovaru, alebo služby.

2.1. Kupujúci má okrem iného právo neprevziať dodaný produkt od dopravcu najmä pokiaľ je dodaná vec iného typu alebo v prípadoch:

a) dodania veci, ktorá je v rozpore s uzavretou kúpnou zmluvou (inej alebo poškodenej veci),

b) dodania veci v poškodenom obale alebo,

c) dodaní veci bez príslušných dokladov.

2.2. Pokiaľ dôjde k dodaniu veci Kupujúcemu podľa písm. a) bodu 2.1 tohto článku, má kupujúci okrem iného právo na to, aby mu Predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu dodal vec v súlade s dohodnutými podmienkami v kúpnej zmluve, a to buď výmenou veci alebo jej opravou. Ak nie je takýto postup možný, má právo kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny alebo od zmluvy odstúpiť.

2.3.Kupujúci je povinný Predávajúcemu uhradiť za riadne a včas dodaný tovar, alebo službu riadne a včas.

Odstúpenie kupujúceho od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu

1. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, ak si predávajúci riadne a včas splnil informačné povinnosti podľa §  3 ods. 1 písm. h). zák. č. 102/2014 Z.z. v platnom znení.

Postup pri objednaní tovaru
Platba, dodanie
Spôsoby platby
1. Za tovar a služby v Internetovom obchode Predávajúceho môžete platiť týmito spôsobmi:

1.1. platba na dobierku (platíte priamo kuriérovi, alebo na pošte pri preberaní tovaru)

1.2. platba vopred - online bankovou kartou na účet predávajúceho

1.3. platba vopred - online platobnou bránou na účet predávajúceho

1.4. platba vkladom, alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho

Dodanie produktov
1. Predávajúci je povinný splniť objednávku a dodať kupujúcemu tovary, alebo služby v lehote najneskôr do 42 dní odo dňa
uzatvorenia kúpnej zmluvy v zmysle čl. II,
bod 2, týchto VOP. Zvyčajná dodacia lehota tovarov, alebo služieb je však 5 pracovných dní odo dňa uzatvorenia kúpnej
zmluvy v zmysle čl. II, bod 2, týchto VOP.

Odoslanie produktov
Pondelok 12:00
Utorok 12:00
Streda 12:00
Štvrtok 12:00
Piatok 12:00